Fortrolighedspolitik Justlo

 

Kære bruger,

Hvis du læser denne side, er du en af de mange mennesker, der er bekymrede for beskyttelsen af deres personlige data. Vi vil gerne støtte dig ved nedenfor at forklare, hvad der sker med dine personoplysninger, når du tilmelder dig vores tjenester eller går ind på vores websted. Personoplysninger er alle data, der kan knyttes til dig.

Da databeskyttelseslovgivningen nu er en meget kompleks sag, vil vi først gerne give dig et kort overblik over de vigtigste spørgsmål. Detaljeret:

 

Ansvarlig Virksomhed

Når personoplysninger behandles, er der nogen, der er ansvarlig for databehandlingen (dataansvarlig). Denne dataansvarlige er dit første kontaktpunkt for databeskyttelsesspørgsmål og sikrer, at behandlingen af dine data overholder det beskyttelsesniveau, der er fastsat i europæisk lovgivning. I forbindelse med databehandlingen af Justlo-tjenesterne er vi denne dataansvarlige. Du kan kontakte os på:

Justlin Ltd.

10, Level 2

Triq Lapsi

STJ1267 St. Julians

Malta

E-mail: privacy@justlin.com.mt

 

Du kan finde vores virksomhedsoplysninger (aftryk under) https://www.justlo.dk/da/impressum.html

 

Generelle Oplysninger om Databehandling

Retsgrundlag for databehandling

Ifølge loven er enhver behandling af personoplysninger i princippet forbudt og kun tilladt, hvis databehandlingen falder ind under en af følgende begrundelser:

 • Artikel 6 stk. 1 sætning 1 lit. a GDPR ("Samtykke"): Hvis den registrerede frivilligt, på en informeret måde og utvetydigt har angivet ved en erklæring eller anden utvetydig bekræftende handling, at han eller hun giver samtykke til behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende til et eller flere specifikke formål;
 • Artikel 6, stk. 1, s. 1 lit.b i GDPR: Hvis behandlingen er nødvendig for udførelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse truffet på anmodning af den registrerede;
 • Artikel 6, stk. 1, s. 1 lit.c i GDPR: Hvis behandling er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som den dataansvarlige er underlagt (f.eks. en juridisk forpligtelse til at føre optegnelser);
 • Artikel 6, stk. 1, s. 1 lit. d i GDPR: Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser;
 • Artikel 6, stk. 1, s. 1, litra e i GDPR: Når behandling er nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, som den dataansvarlige har fået overdraget, eller
 • Artikel 6, stk. 1, s. 1, litra f i GDPR ("Legitime interesser"): Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte den dataansvarliges eller en tredjeparts legitime (især juridiske eller økonomiske) interesser, medmindre den registreredes modstridende interesser eller rettigheder har forrang (især hvis den registrerede er mindreårig).

 

For de behandlingsaktiviteter, der udføres af os, angiver vi nedenfor det gældende retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde. En behandling kan også være baseret på flere retsgrundlag.

 

Sletning og Opbevaring af Data

For de behandlingsoperationer, der udføres af os, angiver vi nedenfor, hvor længe dataene vil blive gemt af os, og hvornår de vil blive slettet eller blokeret. Hvis der ikke er angivet nogen eksplicit opbevaringsperiode nedenfor, vil dine personoplysninger blive slettet eller blokeret, så snart formålet med eller retsgrundlaget for opbevaringen ikke længere gælder. Dine data vil kun blive gemt på vores servere i Danmark, med forbehold for eventuel overførsel i overensstemmelse med nedenstående regler.

Opbevaring kan dog finde sted ud over den angivne tid i tilfælde af en (truet) juridisk tvist med dig eller andre retssager, eller hvis opbevaring er fastsat i lovbestemmelser, som vi er underlagt som den ansvarlige part. Hvis den opbevaringsperiode, der er foreskrevet i lovbestemmelserne, udløber, vil personoplysningerne blive blokeret eller slettet, medmindre yderligere opbevaring af os er nødvendig, og der er et retsgrundlag for dette.

 

Datasikkerhed

Vi bruger passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine data mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, delvis eller fuldstændigt tab, ødelæggelse eller mod uautoriseret adgang fra tredjeparter (f.eks. TLS-kryptering til vores websted) under hensyntagen til det nyeste niveau, implementeringsomkostningerne og arten, omfanget, konteksten og formålet med behandlingen, samt de eksisterende risici for et brud på datasikkerheden (herunder sandsynligheden for og virkningen heraf) for den registrerede. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i takt med den teknologiske udvikling.

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør, bruger dette websted SSL-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren skifter fra "http://" til "https://" og ved låsesymbolet i adresselinjen i din browser. Hvis SSL-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Vi vil med glæde give dig flere oplysninger efter anmodning.

 

Samarbejde med Databehandlere

Som med enhver større virksomhed bruger vi også eksterne indenlandske og udenlandske tjenesteudbydere (f.eks. til IT, logistik, telekommunikation, salg og marketing) til at behandle vores forretningstransaktioner. De handler kun efter vores instruktioner og har været kontraktligt forpligtet til at overholde databeskyttelsesbestemmelser i overensstemmelse med artikel 28 GDPR.

 

Automatiseret Beslutningstagning og Profilering

Vi bruger profilering til at vise dig oplysninger, der interesserer dig, og til at sætte dig i kontakt med andre brugere af vores portal. Dette giver dig især mulighed for at finde andre brugere, der kan være et godt match for dig via søgefeltet eller vores SMASH-funktion. Du vil også blive foreslået til vores andre brugere. Vi bruger ikke oplysninger som etnisk oprindelse, religion eller hudfarve til dette formål.

 

Videregivelse af Personoplysninger

Generelle bemærkninger om offentliggørelse

Vi deler ikke dine personoplysninger med andre tredjeparter end dem, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. Dine personoplysninger vil kun blive videregivet til disse tredjeparter, hvis

 • du udtrykkeligt har givet dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, s. 1 lit. a GDPR,
 • overførslen er nødvendig for behandlingen af kontraktforhold i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, s. 1 lit.b GDPR,
 • vi er underlagt en særlig juridisk eller lovbestemt forpligtelse til at gøre de behandlede personoplysninger tilgængelige for tredjeparter, især offentlige organer, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, s. 1, litra .c i GDPR,
 • videregivelsen er nødvendig for at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav i henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f i GDPR, og der er ingen grund til at antage, at du har en overordnet interesse, der er værdig til beskyttelse i ikke-videregivelse af dine data.

 

Kategorier af Modtagere

I øjeblikket modtager følgende kategorier af modtagere personoplysninger fra os:

 • Statslige myndigheder og domstole
 • Udbydere af tekniske tjenester
 • Hostingtjenesteyder
 • Udbyder af e-mail-forsendelsestjenester
 • Udbyder af e-mail-marketingtjenester
 • Tjenester til levering af kundesupport
 • Reklame- og distributionspartnere
 • Samarbejdspartner
 • Andre platformsudbydere i forbindelse med sociale plugins
 • Analyse- og sporingstjenester
 • Tilknyttede virksomheder

 

Overførsel til Tredjelande

I overensstemmelse med de juridiske krav kan dataoverførsel til tredjelande undertiden forekomme. En sådan dataoverførsel finder kun sted i lande, for hvilke EU-Kommissionen har bekræftet et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, eller hvis EU's standardkontraktbestemmelser eller andre sikkerhedsgarantier tillader os at gøre det. Ellers sker en sådan dataoverførsel kun med dit samtykke.

 

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, giver databeskyttelsesloven dig en række rettigheder. Du har ret til,

 • at anmode om oplysninger om dine personoplysninger, der behandles af os i overensstemmelse med artikel 15 i GDPR;
 • at anmode om rettelse af ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger, der er gemt af os i overensstemmelse med artikel 16 i GDPR;
 • anmode om sletning af dine personoplysninger, der er gemt af os i overensstemmelse med artikel 17 i GDPR;
 • at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med artikel 18 i GDPR;
 • i overensstemmelse med artikel 20 i GDPR at modtage de personoplysninger, du har givet os, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format eller at anmode om, at de overføres til en anden dataansvarlig;
 • i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i GDPR kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. En uformel e-mail til os er tilstrækkelig til dette formål. Dette har den konsekvens, at vi fremover ikke længere kan fortsætte databehandlingen baseret på dette samtykke. Lovligheden af de databehandlingsaktiviteter, der allerede er udført, berøres ikke af tilbagekaldelsen;
 • klage til en tilsynsmyndighed i overensstemmelse med artikel 77 i GDPR.

 

Hvis dine personoplysninger behandles på grundlag af legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1, litra f i GDPR, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21 i GDPR, i det omfang der er grunde til at gøre det, der opstår som følge af din særlige situation, eller indsigelsen er rettet mod direkte reklame. I sidstnævnte tilfælde har du en generel indsigelsesret, som vi implementerer uden at angive en bestemt situation.

 

Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret eller indsigelse, skal du blot sende en e-mail til privacy@justlin.com.mt.

 

Databehandling ved Besøg på Hjemmesiden

 

Generelle Oplysninger om Databehandling, når Du Besøger Hjemmesiden

Logfiler

Når du besøger vores hjemmeside https://justlo.uk/ og de tilknyttede undersider, sendes oplysninger automatisk til serveren på vores hjemmeside af den browser, der bruges på din slutenhed. Disse oplysninger gemmes midlertidigt i en såkaldt logfil. Følgende oplysninger indsamles uden din indgriben og gemmes indtil automatisk sletning:

 • Browsertype og –version
 • Anvendt operativsystem
 • Url-adresse til henviser
 • Værtsnavnet på den computer, der har adgang
 • Dato og klokkeslæt for serveranmodningen
 • IP-adresse

Vi behandler disse data til følgende formål:

 • Sikring af en jævn forbindelse af hjemmesiden,
 • Sikring af en behagelig brug af vores hjemmeside,
 • Evaluering af systemsikkerhed og stabilitet samt til andre administrative formål.

Retsgrundlaget for databehandling er artikel 6, stk. 1, s. 1 lit. f GDPR. Vores legitime interesse følger af de dataindsamlingsformål, der er anført ovenfor.

Vi behandler kun dine data, så længe det er nødvendigt for at opnå ovennævnte behandlingsformål. De retsgrundlag, der er angivet i forbindelse med behandlingsformålene, gælder i overensstemmelse hermed.

 

Cookies

Vi bruger Cookies på vores hjemmeside. Disse er små filer, der automatisk oprettes af din browser og gemmes på din slutenhed (bærbar computer, tablet, smartphone eller lignende), når du besøger vores websted.

Der skelnes mellem sessionscookies, som slettes, så snart du lukker din browser, og permanente Cookies, der gemmes ud over den enkelte session. Med hensyn til deres funktion skelnes der mellem Cookies:

 • Tekniske Cookies: disse er afgørende for at navigere på webstedet, bruge grundlæggende funktioner og sikre webstedets sikkerhed; de indsamler ikke oplysninger om dig til markedsføringsformål, og de gemmer heller ikke, hvilke websider du har besøgt;
 • Ydelsescookies: Disse indsamler oplysninger om, hvordan du bruger vores websted, hvilke sider du besøger, og for eksempel om der opstår fejl under brugen af webstedet; de indsamler ikke oplysninger, der kan identificere dig - alle indsamlede oplysninger er anonyme og bruges kun til at forbedre vores websted og finde ud af, hvad der interesserer vores brugere;
 • Reklamecookies, målretning af Cookies: Disse bruges til at tilbyde webstedets bruger skræddersyet reklame på webstedet eller tilbud fra tredjeparter og til at måle effektiviteten af disse tilbud;
 • Deling af Cookies: Disse bruges til at forbedre interaktiviteten på vores websted med andre tjenester (f.eks. Sociale netværk).

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger ved hjælp af teknisk nødvendige Cookies er artikel 6, stk. 1, s. 1 lit. Brugen af andre Cookies finder kun sted, hvis du giver dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 lit. Vi videregiver kun dine personoplysninger, der behandles af cookies, til tredjeparter, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a i GDPR.

Cookienavn

Formål med brug

Opbevaringsperiode

Type af Cookie

PHPSESSID

Cookie genereret af applikationer baseret på PHP-sproget. Dette er en almindelig identifikator, der bruges til at administrere brugersessionsvariabler. Det er normalt et tilfældigt genereret tal. Den måde, den bruges på, kan være specifik for webstedet. Et godt eksempel er dog at opretholde login-status for en bruger mellem siderne.

Sessionens varighed

Teknisk

_ga

Dette Cookienavn er knyttet til Google Universal Analytics. Dette er en vigtig opdatering til Googles mest anvendte analysetjeneste. Denne Cookie bruges til at skelne mellem unikke brugere ved at tildele et tilfældigt genereret nummer som et klient-id. Det er inkluderet i hver sideanmodning på et websted og bruges til at beregne besøgs-, sessions- og kampagnedata til webstedsanalyserapporter.

2 års

Ydeevne

_gid

Denne Cookie indstilles af Google Analytics. Den gemmer og opdaterer en unik værdi for hver besøgt side og bruges til at tælle og spore sidevisninger.

1 Dags

Ydeevne

_gat

Dette Cookienavn er knyttet til Google Universal Analytics. Ifølge dokumentationen bruges den til at begrænse anmodningshastigheden, hvilket begrænser dataindsamlingen på websteder med høj trafik.

1 minuts

Ydeevne

_gcl_au

Denne Cookie er sat af Doubleclick og indeholder information om, hvordan slutbrugeren bruger hjemmesiden, samt annoncering, som slutbrugeren kan have set, før han besøgte denne hjemmeside.

3 måneder

Målrettet

test_cookie

Denne Cookie indstilles af DoubleClick (ejet af Google) for at afgøre, om den besøgendes browser understøtter Cookies.

15 minutter

Målrettet

_fbp

Bruges af Facebook til at levere en række annonceringsprodukter, f.eks. bud i realtid fra tredjepartsannoncører

3 måneder

Målrettet

IDE

Denne Cookie er sat af Doubleclick og indeholder information om, hvordan slutbrugeren bruger hjemmesiden, samt annoncering, som slutbrugeren kan have set, før han besøgte denne hjemmeside.

2 år

Målrettet

Når du besøger vores hjemmeside, kan du i din browser vælge, hvilke Cookies du vil acceptere. Du kan besøge vores hjemmeside uden at acceptere yderligere Cookies. Komfortabel brug af vores tjenester kan derefter kun være mulig i begrænset omfang.

Databehandling under Registrering

Du kan kun få adgang til mange funktioner på vores hjemmeside som registreret bruger. Du kan tilmelde dig via formularen på vores hjemmeside og via Facebook Connect

 

Enkel Registrering

Du kan registrere dig direkte via vores hjemmeside ved at indtaste dit brugernavn, land, postnummer, fødselsdag, køn og køn søgning og e-mail-adresse i registreringsformularen og indsende den til os.

 

Ved vigtige ændringer, for eksempel i omfanget af tilbuddet eller i tilfælde af teknisk nødvendige ændringer, bruger vi den e-mail-adresse, du har angivet under registreringen, til at informere dig på denne måde.

 

Behandlingen af de data, der indtastes under registreringen, er baseret på dit samtykke (artikel 6, stk. 1, s. 1 lit. a GDPR).

 

Registrering hos Facebook Connect

Du kan også registrere dig hos os ved hjælp af Facebook Connect. Udbyderen er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Når du registrerer dig hos Facebook, bliver du omdirigeret til Facebook-webstedet, hvor du kan logge ind med dine brugsdata. Gennem denne registrering er din Facebook-profil knyttet til vores service. Dette giver os mulighed for at identificere dig og sparer dig for at skulle indtaste alle dine data hos os. Alt hvad du behøver er en Facebook-konto, ved hjælp af hvilken din konto hos os er personliggjort.

Vi vil gerne påpege, at vi via dette link har adgang til dine oplysninger, der er gemt på Facebook (f.eks. Facebook-navn, profil og coverbillede, Facebook-id, e-mailadresse, land, sprog, køn, vennelister, likes, fødselsdato osv.). Af disse data bruger vi kun dit navn og fødselsdato og, hvis du accepterer, din e-mail-adresse og profilbillede.

Databehandlingen er baseret på dit samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 s. 1 lit. a GDPR.

Du kan finde flere oplysninger i Facebooks vilkår for brug https://www.facebook.com/legal/terms  og Facebooks privatlivspolitik https://www.facebook.com/about/privacy.

 

Databehandling, når Du Bruger Justlo med en Brugerkonto

Brugerprofil

I din brugerprofil kan du især gemme følgende data:

 • Køn
 • Seksuel orientering
 • Alder
 • Land og postnummerets første ciffer/bogstav
 • Status
 • Hobbyer, interesser og forholdsstatus
 • En profiltekst, som du selv kan beskrive dig selv med
 • Profilbilleder

Vi behandler disse data for at hjælpe dig med at møde nye mennesker og finde ud af om fælles interesser. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, s. 1, oplyst i GDPR. Hvis du giver oplysninger om din seksuelle orientering, behandler vi kun disse data på grundlag af dit samtykke i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra a GDPR, og hvis du har offentliggjort din profil i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra e i GDPR.

I din profil kan du indstille, hvilke af disse data der er synlige for andre brugere af vores tjenester og kan videregives til dem af os.

 

Chats med Andre Brugere

Vi tilbyder en chatfunktion, så du nemt kan kontakte andre Justlo-brugere. Indhold, som du skriver i sådanne chats med andre brugere, videregives til disse brugere. Vi noterer os ikke indholdet af dine chats, medmindre vi er juridisk forpligtet til at gøre det.

 

Placeringsdata

Som registreret bruger tilbyder vi dig også placeringsbaserede tjenester som en del af vores SMASH-funktion. Inden for rammerne af dette tilbud kan vi præsentere dig for brugere og kontaktmuligheder, der er skræddersyet til dit angivne postnummer, region og geolokalisering eller bruge dataene til reklameformål.

Dine lokaliseringsdata behandles kun på grundlag af dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1 lit. Du kan give dette samtykke, når du giver Justlo-appen adgang til din enheds placering. Du kan til enhver tid stoppe denne adgang i indstillingerne på din enhed.

 

Konto

Hvis din konto slettes af dig eller os, uden at du har indgået en betalingskontrakt med os, slettes dine data fra vores systemer otte (8) uger efter dit sidste login. Denne opbevaringsperiode er nødvendig, fordi mange brugere tidligere gentagne gange har slettet og genskabt deres konto for at gøre flere brug af gratis tjenester, der er tilgængelige ved omregistrering. Opbevaringsperioden har til formål at modvirke dette. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1 lit. f GDPR.

 

Vi har ret til at slette din konto, hvis du ikke har indgået en betalbar kontrakt med os og ikke har logget ind i mindst 180 dage. Denne foranstaltning er nødvendig for at aflaste vores systemer og for at holde vores samfund fri for inaktive brugere (artikel 6, stk. 1, s. 1 lit. f GDPR). Inden sletningen informerer vi dig via e-mail om den kommende sletning, så du kan forhindre sletningen ved at logge ind.

 

Hvis du indgår en kontrakt med os, der kræver betaling, gemmes de data, der indsamles under registreringen, af os, så længe du er registreret på vores hjemmeside og derefter slettes fra vores systemer efter udløbet af de lovbestemte sletningsperioder.

 

Når din konto hos os slettes, blokeres indholdet af dine chats for dine respektive chatpartnere, så de ikke længere kan se kommunikationsindholdet med dig. Selve chats forbliver oprindeligt i vores backend og slettes uigenkaldeligt fra vores servere otte (8) uger efter sletningen af din konto. Opbevaringsperioden er nødvendig for at kunne spore beskyldningerne i tilfælde af klager (f.eks. fornærmelser). Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1 lit. f GDPR.

 

Databehandling i Tilfælde af Brug af Betalte Tjenester

Når du tilmelder dig en betalt tjeneste eller foretager et køb hos os, indsamler vi eller vores betalingstjenesteudbyder finansielle oplysninger og betalingsoplysninger, såsom debet- eller kreditkortnumre.

Vi behandler disse data med henblik på etablering, indhold eller ændring af vores juridiske forhold. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, s. 1 lit.b GDPR. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger om brugen af vores hjemmeside (brugsdata), i det omfang det er nødvendigt for at gøre det muligt for dig som bruger at bruge vores tjeneste eller fakturere dig.

Disse data overføres kun til tredjeparter, hvis dette er nødvendigt for behandlingen af kontrakten, for eksempel til det kreditinstitut, der er bestilt med behandling af betalinger.

De indsamlede kundedata slettes efter afslutningen af ordren eller ophør af forretningsforholdet, men ikke før udløbet af de lovbestemte opbevaringsperioder.

 

Etablering af kontakt

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du bruge vores kontaktformular. Bemærk, at alle indtastede data gemmes af os med det formål at behandle din anmodning.

De data, der indtastes i kontaktformularen, behandles udelukkende på grundlag af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, s. 1 lit. a GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Alt du skal gøre er at sende os en uformel e-mail. Lovligheden af de databehandlingsaktiviteter, der udføres indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere gælder (f.eks. efter at behandlingen af din forespørgsel er afsluttet), medmindre længere opbevaringsperioder er påkrævet ved lov.

 

Tredjepartsmoduler og Plugins

Google Analytics

Vores hjemmeside bruger webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics bruger såkaldte "Cookies". Disse er tekstfiler, der er gemt på din computer og muliggør en analyse af brugen af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af Cookies om din brug af vores websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata, i Googles privatlivspolitik på https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge den fulde funktionalitet på dette websted. Du kan også forhindre Googles indsamling af data genereret af Cookien og relateret til din brug af webstedet (herunder din IP-adresse) samt Googles behandling af disse data ved at downloade og installere det browser-plug-in, der er tilgængeligt på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vores hjemmeside bruger funktionen "demografiske egenskaber" i Google Analytics. Dette gør det muligt at generere rapporter, der indeholder udsagn om alder, køn og interesser for besøgende på webstedet. Disse data stammer fra interessebaseret annoncering fra Google samt besøgsdata fra tredjepartsudbydere. Disse data kan ikke tildeles en bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion via annonceindstillingerne på din Google-konto eller generelt forbyde Google Analytics' indsamling af dine data som beskrevet i afsnittet "Indsigelse mod dataindsamling".

Vi har indgået en ordredatabehandlingskontrakt med Google og implementerer fuldt ud databeskyttelseskravene, når vi bruger Google Analytics.

Vi bruger funktionen "Aktivering af IP-anonymisering" på vores hjemmeside. Det betyder, at din IP-adresse forkortes af Google inden for EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, inden den overføres til USA. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes der. På vegne af operatøren af dette websted bruger Google disse oplysninger med det formål at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og levere andre tjenester relateret til webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren. IP-adressen, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, flettes ikke sammen med andre Google-data.

Google Analytics-cookies gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, s. 1 lit GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sit websted og sin reklame.

 

Facebook-Pixel

Vores hjemmeside bruger såkaldt Facebook Pixel. Udbyderen er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (Facebook).

Med Facebook Pixel kan din adfærd spores, efter at du er blevet omdirigeret til udbyderens websted ved at klikke på en Facebook-annonce. Dette gør det muligt at evaluere effektiviteten af Facebook-annoncerne med henblik på statistiske og markedsmæssige undersøgelser og optimere fremtidige annonceringsforanstaltninger.

De indsamlede data er anonyme for os som operatør af dette websted, vi kan ikke drage nogen konklusioner om brugernes identitet. Dataene gemmes og behandles dog af Facebook, så en forbindelse til den respektive brugerprofil er mulig, og Facebook kan bruge dataene til egne reklameformål i overensstemmelse med Facebooks databrugspolitik (https://www.facebook.com/about/privacy/). Dette gør det muligt for Facebook at vise reklamer på Facebook-sider såvel som uden for Facebook. Denne brug af data kan ikke påvirkes af os som webstedsoperatør.

Du kan gøre indsigelse mod Facebook-Pixel databehandling på den side, der er oprettet af Facebook, i henhold til vejledningen i indstillingerne for brugsbaseret annoncering.

 

Google AdSense

Dette websted bruger Google AdSense. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google AdSense bruger Cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør en analyse af brugen af hjemmesiden. Google AdSense bruger også såkaldte web beacons (usynlig grafik). Disse web beacons kan bruges til at analysere oplysninger såsom besøgende trafik på disse sider.

De oplysninger, der genereres af Cookies og webbeacons om brugen af dette websted (herunder din IP-adresse) og leveringen af reklameformater, overføres til en Google-server i USA og gemmes der. Disse oplysninger kan blive videregivet af Google til Googles kontraktpartnere. Google fletter dog ikke din IP-adresse med andre data, der er gemt af dig.

Lagringen af AdSense-cookies er baseret på artikel 6, stk. 1, s. 1 lit GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sit websted og sin reklame.

Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge den fulde funktionalitet på dette websted. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du Googles behandling af data om dig på den måde og til de formål, der er angivet ovenfor.

 

Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og dens behandling samt yderligere oplysninger om dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for beskyttelse af dit privatliv kan findes på https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-UK.

 

Google Ads (tidligere Google AdWords) og Google Conversion Tracking

Dette websted bruger Google Ads. Google Ads er et onlineannonceringsprogram fra Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Inden for rammerne af Google Ads bruger vi såkaldt konverteringssporing. Når du klikker på en annonce, der er placeret af Google, indstilles en Cookie til konverteringssporing. Cookies er små tekstfiler, som internetbrowseren gemmer på brugerens computer. Disse Cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til personligt at identificere brugeren. Hvis brugeren besøger visse sider på dette websted, og Cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og vi genkende, at brugeren klikkede på annoncen og blev omdirigeret til denne side.

Hver Google Ads-klient modtager en anden Cookie. Cookies kan ikke spores på tværs af Google Ads-kunders websites. De oplysninger, der indhentes ved hjælp af konverteringscookien, bruges til at oprette konverteringsstatistikker for Google Ads-kunder, der har tilmeldt sig konverteringssporing. Kunderne får at vide om det samlede antal brugere, der har klikket på deres annonce og er blevet omdirigeret til en side, der er tagget med et konverteringssporingstag. De modtager dog ingen oplysninger, der kan bruges til personligt at identificere brugere. Hvis du ikke ønsker at deltage i sporingen, kan du gøre indsigelse mod denne brug ved at deaktivere Googles konverteringssporingscookie via din internetbrowser under brugerindstillinger. Du vil derefter ikke blive inkluderet i konverteringssporingsstatistikken.

Lagring af konverteringscookies og brugen af dette sporingsværktøj er baseret på artikel 6, stk. 1, s. 1 lit GDPR. Vores legitime interesse skyldes analyse af brugeradfærd for at optimere vores hjemmeside og vores annoncering. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring af Cookies), udføres behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, første punktum, litra a i GDPR; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om Google Ads og Google Conversion Tracking i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af Cookies og kun tillade Cookies i individuelle tilfælde, udelukke accept af Cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af Cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer Cookies, kan funktionaliteten af dette websted være begrænset.

 

Databehandling ved brug af Justlo-appen

Generelle oplysninger

Når du registrerer dig og bruger Justlo-appen, behandler vi de samme data, som når du besøger vores hjemmeside. Du kan finde oplysninger om dette i denne privatlivspolitik under "Databehandling under registrering" og "Databehandling ved brug af Justlo med en brugerkonto".

De særlige funktioner ved at bruge vores app er beskrevet i dette afsnit.

 

Databehandling under Download og Installation

 

Når du downloader Justlo-appen, kan app store-operatøren behandle personoplysninger uden vores indblanding. Disse data kan især omfatte din e-mailadresse, dit kundenummer, oplysninger om den enhed, du bruger, og oplysninger om tid og dato.

For at kunne bruge appens fulde funktionalitet og de tjenester, vi tilbyder, behandler vi data såsom oplysninger om din placering, kontaktoplysninger, brugerindhold såsom fotos eller videoer og identifikatorer såsom dit bruger-id og enheds-id. Afhængigt af dit operativsystem og din appversion kan du bestemme, hvilke individuelle data du giver os adgang til. Afhængigt af operativsystemet og appversionen vil du blive spurgt før eller efter installationen, hvilke tilladelser du giver os.

 

Køb i appen

Hvis du køber betalte tjenester via køb i appen, overføres data til den respektive betalingstjenesteudbyder. Du kan finde flere oplysninger i denne privatlivspolitik under afsnittet "Databehandling ved brug af betalte tjenester”.

 

Analyseværktøjer

Google Analytics til Firebase

Vores app bruger Google Analytics til Firebase ("Firebase"). Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Firebase muliggør en analyse af adfærd i appen. Navnlig kan skærmvisninger, klik på knapper, køb i apps, effektiviteten af reklamer i appen og hyppigheden af brugen af andre funktioner undersøges.

Firebase behandler især data om antallet og varigheden af individuelle sessioner, operativsystemet, enhedsmodellen og regionen. Du kan finde en oversigt over de behandlede data på https://support.google.com/firebase/answer/6318039?hl=en.

Brugen af Firebase er baseret på artikel 6, stk. 1, s. 1 lit GDPR. Vores legitime interesse skyldes analysen af brugeradfærd for at optimere vores app og vores annoncering.

Du kan finde flere oplysninger om Firebase på https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html.

 

Adjust

Vores app bruger analysetjenesten Adjust. Udbyderen er Adjust LTD, Saarbrückener Str. 37a, 10405 Berlin.

Adjust indsamler blandt andet IP- og Mac-adressen og midlertidige enhedsidentifikationsnumre og behandler disse i pseudonymiseret form. Disse data bruges til at analysere funktionen og brugen af vores app.

Brugen af Adjust er baseret på artikel 6, stk. 1, s. 1 lit GDPR. Vores legitime interesse skyldes analysen af brugeradfærd for at optimere vores app og vores annoncering.

Du kan til enhver tid deaktivere Adjusts behandling af data med virkning for fremtiden i appens indstillinger eller på https://www.adjust.com/opt-out. Yderligere oplysninger om Adjusts databehandling kan findes på https://www.adjust.com/privacy-policy.

 

Justlo på Sociale Medier

På vores hjemmeside linker vi til vores konti på de sociale netværk Facebook, Twitter og YouTube. Hvis du klikker på disse links, bliver du omdirigeret til siden for den respektive udbyder. Hvis du er logget ind på denne udbyders sociale netværk, kan denne udbyder derefter tildele dine brugeroplysninger til din brug af Justlo. Log ud, før du klikker på linkene, hvis du ikke ønsker et sådant link. Retsgrundlaget for dette er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1 lit. a GDPR.

Oplysninger om håndteringen af dine personoplysninger og udbydernes databeskyttelse kan findes i deres databeskyttelseserklæringer.

 

Facebook

Fortrolighedspolitikken for Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland kan findes på https://www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter

Fortrolighedspolitikken for Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland kan findes på https://twitter.com/en/privacy.

YouTube

Privatlivspolitikken for Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland kan findes på https://policies.google.com/privacy.

 

Nyhedsbrev

Du kan abonnere på vores nyhedsbrev. For at gøre dette har vi brug for en e-mail-adresse fra dig samt oplysninger, der giver os mulighed for at bekræfte, at du er ejer af den angivne e-mail-adresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Yderligere data vil ikke blive indsamlet. Dataene vil kun blive brugt til at sende nyhedsbrevet.

De data, der indtastes i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet, behandles udelukkende på grundlag af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, s. 1 lit. a GDPR). Du kan til enhver tid i fremtiden tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af data, e-mailadresse og deres anvendelse til afsendelse af nyhedsbrevet, f.eks. via linket "afmeld" i nyhedsbrevet.

De data, du giver os med henblik på at modtage nyhedsbrevet, gemmes af os, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet og slettes, efter at du har afmeldt dig. Data, der gemmes af os til andre formål (f.eks. e-mailadresser til medlemsområdet), forbliver upåvirkede af dette.

 

Opdatering og ændring af denne Fortrolighedspolitik

På grund af den videre udvikling af vores hjemmeside og tilbud eller på grund af ændrede juridiske eller officielle krav kan det blive nødvendigt at ændre denne databeskyttelseserklæring. Du kan til enhver tid få adgang til den aktuelle databeskyttelseserklæring på vores hjemmeside på https://www.justlo.dk/da/privacy.html.